• English
  • Polski

Projekt „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)” ma umożliwić prezentację polskiej wizji dalszych kierunków prac nad europejską strategią rozwoju gospodarczego i społecznego, przybliżyć odbiorcom międzynarodowym dotychczasowe osiągnięcia polskiej wielowymiarowej transformacji systemowej, w tym gospodarczej, oraz umożliwić im skorzystanie z polskich wzorców na drodze międzynarodowej, międzypokoleniowej, interdyscyplinarnej i wielosektorowej debaty.

EuInteg wpisuje się w dwa priorytety komunikacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2015 r., czyli promocja sukcesu transformacji gospodarczej (priorytet b) oraz promocja na rzecz demokratyzacji, rozwoju społeczeństw obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie (priorytet c).

Podstawowe grupy odbiorców projektu to przedstawiciele instytucji naukowych i opiniotwórczych, a także administracji, w szczególnie: środowisko akademickie w Polsce i w państwach UE oraz Partnerstwa Wschodniego, badacze i pracownicy instytucji badawczych i think tanków z państw tego obszaru, pracownicy administracji publicznej na szczeblach krajowym i europejskim, biznesmeni, pracodawcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych zainteresowani problematyką międzynarodową, europejską, obywatelską, a także doktoranci, studenci oraz nauczyciele i młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zagranicy.

Działania podjęte w ramach EuInteg pozwolą zainicjować w Polsce debatę, której celem ma być wypracowanie odpowiednich rekomendacji dla państw członkowskich UE, instytucji unijnych oraz państw trzecich w obliczu wyzwań stojących przed nimi w obecnym układzie geopolitycznym, odwołując się do bogatych doświadczeń Polski z ostatnich 25 lat, jako państwa, które z sukcesem przeprowadziło wielowymiarową i wielokierunkową transformację systemową. Stworzenie przestrzeni do debaty podczas konferencji przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń ma zainspirować uczestników do podejmowania działań wpisujących się w koncepcję inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju społecznego i gospodarczego w państwach UE i państwach trzecich. Rozwój ten ma opierać się na solidarności społecznej – międzypokoleniowej i międzykulturowej, która w obliczu starzejącego się społeczeństwa UE wydaje się być czynnikiem kluczowym w wypełnianiu luk na rynku pracy. Wyniki tych badań, indywidualnych i zespołowych, powinny wpływać na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki a zarazem wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, badań i gospodarki.