• English
  • Polski

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) jest organizacją pozarządową, powstałą w 1989 r. z inicjatywy naukowców z wiodących polskich uczelni przy wsparciu Komisji Europejskiej. Od początku swojej działalności PECSA jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Community Studies Association (ECSA), gdzie reprezentuje polskich badaczy procesu integracji europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym swoich członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej, łączą nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, w tym ekonomię, nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych, prawo i administrację, socjologię i antropologię.

Członkami PECSA są pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, niezależni badacze, instytucje badawczo-dydaktyczne, uniwersytety i ich jednostki organizacyjne. Do grona indywidualnych członków PECSA należą wybitni przedstawiciele świata nauki w Polsce, a wśród nich profesorowie posiadający katedry Jean Monnet. Wielu członków-założycieli naszego Stowarzyszenia reprezentuje obecnie Polskę w instytucjach unijnych oraz bierze czynny udział w kształtowaniu polityk UE. Członkami PECSA są także instytucje, takie jak m.in.:

  1. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
  2. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie,
  3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  4. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Przewodniczącą PECSA jest prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek, od 2013 r. kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH). Od 2013 r. Prof. E. Latoszek jest również ekspertem Advisory Group w ramach obszaru SC-6 w programie Horyzont 2020, a od 2014 r. także ekspertem Ad Hoc Advisory Group w ramach grupy horyzontalnej Science with and for Society (SWAFS) w programie Horyzont 2020.