• English
 • Polski
Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest: „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

Od chwili powołania, główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego. Zadania postawione przed Związkiem wiążą się również zabieganiem o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego. Odpowiedzialne rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych, przejrzyste rozwiązania prawne, jak również dbałość o rozwój infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych, a także aktywność w obszarze absorpcji środków unijnych to kolejne, długofalowe cele, osiągnięcie których stymuluje bieżącą działalność Związku Banków Polskich. ZBP aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz kreowania racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla sektora bankowego oraz bierze czynny udział w kształtowaniu regulacji dotyczących systemu bankowego w Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności Związku Banków Polskich to przede wszystkim:

 • Reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego w Polsce i za granicą
 • Wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków
 • Uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu, Senatu
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami, w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego
 • Organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami
 • Promocja sektora bankowego i jego usług
 • Budowa infrastruktury międzybankowej
 • Wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz wdrażanie w polskim systemie bankowym rozwiązań i samoregulacji wynikających z przynależności do struktur Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej
 • Popularyzacja wiedzy na temat bankowości i podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa
 • Prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków
 • Współtworzenie i promowanie zasad dobrej praktyki bankowej i etyki zawodowej
 • Wspieranie udziału sektora bankowego w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej
 • Upowszechnianie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Obecnie do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, skupiających kilkuset ekspertów – pracowników banków i firm infrastruktury bankowej, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących o funkcjonowaniu polskiego systemu bankowego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych grup pełnią także ważną rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych celów.

Przy Związku działają między innymi: Sąd Polubowny, Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy, a ponadto Komitet ds. Regulacji Nadzorczych, Komitet Sterujący ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Rada Wydawców Kart Bankowych, Komitet Koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, Rada Bankowości Elektronicznej, Komitet Agentów Rozliczeniowych, Rada banków Depozytariuszy, Rada Prawa Bankowego, a od 2007 także Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności.

Przedstawiciele Związku biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, Komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP.

ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce. Działalność ZBP w obszarze międzynarodowym nabiera szczególnego znaczenia w okresie perturbacji będących następstwem globalnego kryzysu finansowego i w przeddzień polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dzięki uczestnictwu w pracach ponad 40 gremiów EBF, EBIC i EPC, Związek Banków Polskich ma wpływ na kształtowanie warunków działania systemu finansowego w Europie.

Aby lepiej sprostać przyszłym wyzwaniom dla sektora bankowego, od 2010 roku Związek Banków Polskich działa w ramach zmienionej struktury organizacyjnej. W miejsce Komisji Rewizyjnej został powołany nowy organ – Rada Związku, określająca założenia i kierunki kluczowych dla środowiska bankowego priorytetów i wskazująca zakres prac Zarządu Związku Banków Polskich. Bieżącą  pracą Związku kieruje Zarząd, wybierany przez Walne Zgromadzenie. Prezesem Związku jest Krzysztof Pietraszkiewicz, funkcje Wiceprezesów pełnią Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, patronuje Forum Finansowemu „Twoje Pieniądze”, jest organizatorem cyklicznych konferencji tj.: Forum Bankowe, SEPA Forum Polska, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Forum Korporacyjne, Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Forum Korporacyjne oraz spotkań Klubu Polska 2015+.

ZBP jest fundatorem prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka przeznaczonej dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się tematyką bankową. Związek doceniany jest za całokształt swych działań, a w szczególności za powołanie instytucji Arbitra Bankowego. Został również uhonorowany Nagrodą „Europejska Perła” za instytucjonalny wkład w promocję idei europejskiej w Polsce oraz za stworzenie polskiej infrastruktury bankowej w oparciu o europejskie wzory.

Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Centrum Prawa Bankowego i Informacji (m.in. wydawca miesięcznika BANK). ZBP współpracuje także z InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej SA

Przy Związku Banków Polskich działa Klub Bankowca, będący miejscem licznych konferencji i wydarzeń, a także pełniący rolę integracyjną dla środowiska bankowego.

Więcej informacji na stronach internetowych Związku Banków Polskich pod adresem:  www.zbp.pl

 

 

Związek Banków Polskich

Ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 022 48-68-180

fax.  022 48-68-100